Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach Serwisu boxfox.pl przez Firmę JK Solutions Krzysztof Obrał.

Treścią zobowiązania serwisu internetowego "boxfox.pl" jest pośrednictwo w zamówieniu usługi kurierskiej u Kuriera, pośrednictwo w generowaniu etykiety na przesyłkę oraz pośrednictwo w przygotowaniu listu przewozowego uprawniającego do nadania przesyłki u kuriera.  

Serwis boxfox.pl nie jest Przewoźnikiem i nie świadczy usług przewozu. Prawo przewozowe świadczą wyłącznie Kurierzy wybrani przez Zleceniodawcę. 

 

 

1. DEFINICJE i UŻYTE TERMINY:


Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

1.1. Operator: JK Solutions Krzysztof Obrał, Gdów 887, 32 - 420 Gdów, NIP: 6831972192, z którym Klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym: kontakt@boxfox.pl.

1.2. Użytkownik/Zleceniodawca/Klient: podmiot, który spełnia warunki Regulaminu, dla którego utworzone zostało Konto w wyniku rejestracji bądź, który w jakikolwiek inny sposób uzyskał dostęp do Serwisu boxfox.pl.

1.3. Serwis boxfox: prowadzony przez Operatora serwis internetowy, utrzymywany w domenie boxfox.pl, dostępny również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Operatora bądź jego partnerów na podstawie którego Użytkownicy mogą zlecić Operatorowi wykonanie Usługi.

1.4. Konto: prowadzone dla Użytkownika przez Operatora konto, będące zbiorem zasobów, w którym są gromadzone dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu boxfox.pl, z którego Użytkownik może korzystać po zalogowaniu.

1.5. Faktura – faktura, w tym faktura korygująca, duplikat faktury, w formie dokumentu elektronicznego (e-Faktura), który spełnia wymogi wskazane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 68, poz. 360, tj. z dnia 26 maja 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz.1661);

1.6. Usługa: świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na podstawie niniejszego regulaminu usługa umożliwiająca Użytkownikowi złożenie zamówienia odbioru, przemieszczania i doręczenia bądź przewozu przesyłki przez Przewoźnika w ramach jego działalności oraz na podstawie Regulaminu Przewoźnika.

1.7. Przewoźnik, Kurier: Zewnętrzna firma świadcząca Usługi kurierskie, usługi przewozowe, współpracująca z Operatorem na podstawie umowy, przyjmująca Przesyłkę od Użytkownika/Nadawcy oraz doręczająca ją do Odbiorcy. Przewoźnikami są:  GLS Sp. z o. o.  (General Logistics Systems Poland Sp. z o. o .) z siedzibą w Głuchowie, 62-052 Komorniki, ul. Tęczowa 10   

1.8. Regulamin Przewoźnika - całość regulacji wydanych przez Przewoźnika oraz wskazanych w Serwisie Boxfox, określających zasady świadczenia Usług Przewoźnika.

1.9. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu Boxfox.

1.10. Nadawca – podmiot, wskazany przez Użytkownika jako upoważniony do nadania przesyłki, którego dane jako Nadawcy Przesyłki zostały podane w formularzu nadania Przesyłki. Może być to również Użytkownik.

1.11. Adresat/Odbiorca – podmiot wskazany przez Użytkownika jako upoważniony do odbioru przesyłki w ramach Usługi Przewoźnika.

1.12. List przewozowy/Potwierdzenie odbioru przesyłki – dokument stanowiący dowód przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi Kurierskiej. 

1.13. Etykieta – dokument dołączany do każdej Przesyłki. W przypadkach Usługi kurierskiej wykonywanej za pomocą Kuriera UPS podpisana przez Kuriera odbierającego część Etykiety lub jej kopia może zastąpić List przewozowy i staje się dowodem przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi kurierskiej. W przypadkach Usługi kurierskiej wykonywanej za pomocą Kuriera GLS, kurier sam przywiezie Etykietę oraz pozostawi Nadawcy potwierdzenie odbioru przesyłki.

1.14. Cennik – aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej serwisu boxfox.pl, a w szczególności w Cenniku serwisu określająca wagę i gabaryty Przesyłek.

1.15. Dni robocze - nie obejmują sobót, niedziel, a także dni ustawowo wolnych od pracy chyba, że ustalono inaczej.

1.16. COD – przesyłka kurierska pobraniowa, której warunkiem odbioru przez adresata jest wręczenie Kurierowi kwoty wyrażonej w PLN umieszczonej na liście przewozowym przez nadawcę przesyłki.

1.17. Przesyłka – wszystkie paczki, koperty oraz palety nadane w ramach jednego Zamówienia. 

1.18. Odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wskazana za jej zgodą przez Nadawcę jako osoba upoważniona do odbioru Przesyłki. 

1.19. Nadawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wskazana za jej zgodą przez Użytkownika jako osoba upoważniona do nadania Przesyłki. 

1.20. PrePaid – usługa oferowana Użytkownikowi, polegająca na możliwości dokonania przedpłaty i zgromadzenia środków na Koncie PrePaid w celu ich późniejszego wykorzystania w Serwisie.

1.21. Konto PrePaid - przypisane danemu Usługobiorcy konto, zawierające środki płatnicze do wykorzystania w Serwisie.

1.22. Bramka płatnicza - bezpieczna platforma płatności internetowych obsługiwana przez operatora Dotpay Sp. z o. o.


2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE


2.1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu Boxfox.pl.

2.2. Z Serwisu Boxfox mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Dany Przewoźnik może jednak zastrzec w Regulaminie Przewoźnika, że nie będzie świadczyć swoich usług na rzecz osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; w takim zakresie użytkownik będący konsumentem powinien powstrzymać się od zamawiania takich Usług Przewoźnika. Za osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej powinny działać osoby upoważnione.

2.3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu przed skorzystaniem z Serwisu Boxfox.


3. ZAŁOŻENIE I UTRZYMYWANIE KONTA


3.1. W celu korzystania z usług Serwisu Boxfox.pl Użytkownik nie musi zakładać Konta. W tym przypadku Użytkownik korzysta ze standardowego cennika Serwisu Boxfox.pl


3.2. Aby założyć Konto, należy wypełnić formularz dostępny w Serwisie Boxfox, w tym określić hasło do Konta, zaakceptować Regulamin i wybrać odpowiednią opcję potwierdzającą chęć założenia Konta (rejestracja).

3.3. Na adres e-mail Użytkownika umieszczony w formularzu zostanie wysłana wiadomość wskazująca fakt założenia konta. Rejestracja odbywa sie dwuetapowo: W pierwszym kroku użytkownik podaje adres email i hasło oraz akceptuje regulamin. W kolejnym kroku zostaje automatycznie zalogowany i aby korzystać z serwisu, musi wypełnić dane adresowe.

Z chwilą rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są Usługi świadczone na warunkach określonych w Regulaminie.

3.4. Operator może uzależnić utworzenie Konta bądź dostępność wybranych funkcjonalności od weryfikacji prawdziwości danych podanych przy zakładaniu Konta. Weryfikacja danych jest warunkiem dokonywania rozliczeń z Operatorem po wykonaniu Usługi.
W uzasadnionych przypadkach Operator może zażądać okazania oryginałów dokumentów tożsamości w celu weryfikacji danych. Użytkownik zostanie powiadomiony o fakcie pozytywnej weryfikacji.

3.5. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu, tj. podaniu loginu (adresu e-mail) oraz hasła.

3.6. Operator może odmówić utworzenia Konta dla osoby, która w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia umowy lub umów z Operatorem oraz w przypadku, gdy dane podawane w procesie rejestracji wskazują, że są to informacje nieprawdziwe.

3.7. Na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta, wiadomości systemowe. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających ofertę Serwisu Boxfox bądź inne treści reklamowe. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przesyłanie newslettera (checkbox "Chcę otrzymywać informacje o nowościach i promocjach").

3.8 Użytkownik będący konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 3.3, może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli przed otrzymaniem oświadczenia o odstąpieniu rozpoczęto wykonywanie Usługi za zgodą Użytkownika.

3.9. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować swoje dane podane w celu utworzenia Konta w każdym przypadku ich zmiany. Zmiana adresu email (loginu), przypisanego do konta nie jest możliwa.

3.10. Operator informuje, iż zastrzega sobie prawo do wstrzymania i anulowania wykonania usługi na rzecz wybranych klientów.


4. ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI


4.1. W celu zlecenia Operatorowi wykonania usługi Użytkownik wypełnia formularz „Zamów Kuriera” dostępny na stronie internetowej www.boxfox.pl

  

4.2. Użytkownik może również zlecić wykonanie usługi Operatorowi po zalogowaniu się do Konta.


4.3. W celu zlecenia wykonania usługi, Użytkownik:

– loguje się do Serwisu Boxfox w oparciu o udostępnione mu narzędzia lub wypełnia formularz „Zamów Kuriera” dostępny na stronie internetowej www.boxfox.pl        
– wypełnia formularz podając wymagane do wyceny dane (waga, wymiary przesyłki, kształt opakowania, kierunek/kraj),

– wypełnia formularz podając wymagane dane adresowe (Nadawca, Odbiorca) oraz wszystkie pola wymagane 
– wybiera Przewoźnika, z którego usług zamierza skorzystać oraz zapoznaje się z Regulaminem Przewoźnika,
– zatwierdza zlecenie Usługi Operatorowi.

–  Użytkownik dokonuje wpłaty na konto Operatora poprzez bramkę płatniczą - bezpieczna platforma płatności internetowych obsługiwana przez operatora Dotpay Sp. z o. o.

– Użytkownik może również dokonać płatności poprzez konto PrePaid
 

4.4. Cena za realizację usługi generowana jest automatycznie przez system boxfox.pl i uzależniona jest od zadeklarowanych przez Użytkownika gabarytów nadawanej przesyłki (waga, wymiary),  i obejmuje usługę przewozu od nadawcy do odbiorcy wykonywaną przez firmę kurierską współpracującą z Operatorem. Dodatkowo Użytkownik, którego dane nie zostały zweryfikowane, dokonuje wpłaty należności ustalonej na podstawie podanych przez niego informacji.

4.5. Użytkownik zlecając wykonanie Usługi zapoznaje się i akceptacje Regulamin oraz Regulamin Przewoźnika.

4.6. W związku ze zleceniem Usługi, Użytkownik powinien postępować zgodnie z Regulaminem i Regulaminem Przewoźnika w celu umożliwienia mu wykonania Usługi przez Przewoźnika.

4.7. Użytkownik odpowiada za wybór Przewoźnika, jak również za prawidłowość przekazanych Przewoźnikowi danych w celu wykonania usługi oraz za podejmowane czynności zgodnie z Regulaminem Przewoźnika.

4.8. Użytkownik składając zamówienie wykonania usługi zobowiązuje się w formularzu do podania zgodnych i rzetelnych ze stanem faktycznym informacji dotyczących Parametrów przesyłki, w tym w szczególności wagi, wymiarów, wartości, zawartości przesyłki, daty nadania przesyłki, usług dodatkowych. W przypadku przesyłek z usługą COD numer konta, na który mają być zwrócone środki przekazane kurierowi przez Odbiorcę. Zmiana numeru konta w usłudze przesyłek COD nie jest możliwa po złożeniu zamówienia. 

4.9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości że Przewoźnik i Serwis Boxfox.pl może zweryfikować deklarowaną wagę i wymiary przyjętej do przemieszczania się przesyłki/paczki, ustalając jej rzeczywistą wagę i gabaryty. Weryfikacja stanowi podstawę do ustalenia ceny za usługę zgodnie z cennikiem oraz nałożenia na Klienta obciążenia za paczkę przeważoną lub za paczkę ponadgabarytową. Klient niniejszym wyraża zgodę na zważenie i zmierzenie paczki/przesyłki oraz na ustalenie w oparciu o te czynności wynagrodzenia należnego dla Serwisu Boxfox.pl

4.10. O przyjęciu realizacji usługi Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

4.11. W zależności od wyboru Przewoźnika, Użytkownik powinien sam wydrukować etykietę przewozową lub kurier przywiezie gotową etykietę na miejsce.

  • W przypadku Usługi Kurierskiej wykonywanej za pomocą Kuriera GLS, Kurier przywiezie etykietę na przesyłkę oraz pozostawi Nadawcy potwierdzenie odbioru przesyłki/List przewozowy.

 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA i OPERATORA 5.1. Operator ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usługi tzn. przekazanie zamówienia do Przewoźnika.

5.2. Operator zapewnia, że w ramach Serwisu Boxfox zawiera umowę z Przewoźnikiem na rzecz Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie Przewoźnika, na podstawie której Użytkownik będzie mógł się domagać od Przewoźnika wykonania Usługi Przewoźnika. Operator nie świadczy usług przewozu przesyłek. Za dostarczenie przesyłek odpowiada wybrany przez Użytkownika Przewoźnik. 

5.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wybór Przewoźnika, ani nienależyte wykonanie usługi przez Przewoźnika chyba, że jest ono skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za legalność działalności Przewoźnika, w tym posiadanie przez niego wymaganych zezwoleń, dokonania stosownych zgłoszeń bądź spełnienia innych warunków formalnych prowadzenia działalności.

5.4. Reklamacje oraz uwagi dotyczące Usługi Przewoźnika Użytkownik zgłasza bezpośrednio Operatorowi, według zasad określonych w Regulaminie Przewoźnika. Operator niezwłocznie przekazuje reklamacje oraz uwagi Przewoźnikowi do rozpoznania. Reklamacje oraz uwagi dotyczące usługi świadczonej przez Przewoźnika, będą zgodnie z regulaminem Przewoźnika rozpoznawane w terminie 30 dni. Decyzja Przewoźnika po jej wydaniu jest niezwłocznie przekazywana Użytkownikowi przez Operatora.

5.5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie zawartości przesyłki wynikłe z nieprawidłowego zapakowania paczki.

5.6 Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, ubytek oraz zagubienie zawartości przesyłki, jeśli zawartość przesyłki/paczki stanowią rzeczy wyłączone z usług pkt VI Regulaminu.  

5.7. Odpowiedzialność Operatora za uszkodzenie, ubytek oraz zagubienie Paczki w obrocie międzynarodowym nie może przewyższać kwoty 8.33 SDR za każdy kilogram brakującej wagi brutto, jednakże nie więcej niż rzeczywista wartość Paczki. Przeliczenie powyższej kwoty na złote/PLN następuje według średniego kursu NBP z dnia nadania Paczki do przemieszczenia.

5.8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania i skutki działań Użytkownika podjętych w związku ze zleceniem wykonania usługi Przewoźnika, w szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

– podanie przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych, w tym danych związanych z nadaniem przesyłki, nie należyte zabezpieczenie przesyłki przez Użytkownika,
– nieprzekazanie przesyłki Przewoźnikowi,
– naruszenie przez Użytkownika Regulaminu Przewoźnika.
– naruszenie przez Użytkownika Regulaminu Boxfox.pl

5.9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Adresata, w szczególności za nieprzyjęcie przez niego kierowanej do niego przesyłki czy nieuiszczenia kwoty za pobraniem(COD).

5.10. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowych danych (w szczególności dotyczących wagi, bądź gabarytów przesyłki), nie uniemożliwiających wykonania Usługi ani Usługi Przewoźnika, zlecenie zostanie przyjęte, jednakże Użytkownik zostanie obciążony dodatkowymi opłatami zgodnie z cennikiem lub Regulaminem Przewoźnika.

 

6. RZECZY WYŁĄCZONE Z USŁUG SERWISU BOXFOX

 

- Rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,

- Rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego,

- Gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe lub inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze lub kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale lub kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki lub wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmioty numizmatyczne lub zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne, w tym bilety, dowody rejestracyjne lub związane z nimi naklejki,

- Dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe,

- Telekomunikacyjne karty typu prepaid oraz aktywacyjne lub inne o podobnych funkcjach,

- Płyny każdego rodzaju

- Rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu ATA,

- Przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,

- Rzeczy przewożone pod plombą celną,

- Żywe zwierzęta lub rośliny,

- Towary wymagające temperatury kontrolowanej,

- Rzeczy łatwo psujące się lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

- Produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody GLS Poland na wykonanie takiej Usługi,

- Rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych,

- Materiały łatwopalne lub wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, broń lub amunicję,

- Susz tytoniowy w rozumieniu ustawy o akcyzie lub alkohol skażony,

- Opony w obrocie międzynarodowym,

- Zwłoki i szczątki zwłok ludzkich lub zwierzęcych,

- Organy ludzkie lub zwierzęce, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego,

- Rzeczy osobiste lub mienie przesiedleńcze,

- Instrumenty muzyczne smyczkowe lub szarpane,

- Rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Paczki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.,

- Towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne),

- Produkty pochodzenia zwierzęcego o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z 5 marca 2009 r.,

- Rzeczy lub paczki, których wysyłanie jest zakazane na podstawie jakichkolwiek obowiązujących sankcji prawnych, na przykład z powodu ich zawartości, ze względu na odbiorcę lub państwo do którego lub z którego mają zostać wysłane. Sankcje prawne oznaczają wszelkie przepisy, regulacje, nakazy lub zakazy nakładające jakiekolwiek sankcje (w tym ograniczenia w handlu lub sankcje ekonomiczne) na państwa, osoby fizyczne, osoby prawne lub jakiekolwiek inne jednostki organizacyjne, w tym, lecz nie wyłącznie, przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub państwa członkowskie Unii Europejskiej.

 


7. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA


7.1. Prowadzenie Konta Użytkownika w serwisie Boxfox jest bezpłatne.

7.2. Użytkownik zobowiązany jest rozliczyć się z Operatorem z tytułu wykonania Usługi, zgodnie z cennikiem opublikownym w Serwisie (w tym również co do wynagrodzenia za usługi dodatkowe).

7.3. Użytkownik dokonuje płatności przed wykonaniem Usługi. Brak wpłaty będzie oznaczać, że Usługa nie zostanie przyjęta do realizacji.


7.4. W przypadku, gdy wykonanie usługi Przewoźnika wymaga dokonania dopłaty (w szczególności w przypadku, o którym mowa w punkcie 5.10), Użytkownik zostanie obciążony dodatkową opłatą.

7.5. Niezapłacone należności Użytkownika na rzecz Operatora mogą być potrącone przez właściciela Serwisu Boxfox.pl z tytułu: pobrania, reklamacji, pomniejszenie środków z salda Konta PrePaid Użytkownika. 


7.6. W przypadku przesyłek za pobraniem, których zasady realizacji określa Regulamin Przewoźnika, niniejszym Użytkownik upoważnia Operatora do odbioru w jego imieniu kwoty pobrania i przekazania na rzecz Użytkownika. Odebrane przez Operatora środki są przekazywane na rzecz Użytkownika w terminie 10 dni roboczych od dnia pobrania należności od Adresata, na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. Użytkownik wyraża zgodę na potrącenie przez Operatora jego wierzytelności wobec Użytkownika z kwoty za pobraniem, należnej Użytkownikowi.

7.7. Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach Serwisu Boxfox prowadzi za pomocą systemu: Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.


7.8. Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, za pomocą którego następuje realizacja płatności i zgodnie z instrukcjami agenta rozliczeniowego.

7.9. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności powinny być kierowane bezpośrednio do Operatora. na adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@boxfox.pl, zgodnie z regulaminem Dotpay Sp. z o. o.  dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.

 

8. USŁUGA PrePaid

 

8.1. Usługa PrePaid jest wyłącznie dla Użytkowników posiadających zarejestrowane konto w Serwisie Boxfox.

8.2. Założenie Konta PrePaid odbywa się wypełnienie formularza przez Użytkownika po zalogowaniu w panelu klienta.

8.3. Zasilanie Konta PrePaid ma miejsce natychmiast po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia od Dotpay Sp. z o. o. o dokonaniu płatności.

8.4. Dokonanie zapłaty z Konta PrePaid za Usługę powoduje natychmiastowe przystąpienie Serwisu Boxfox do realizacji Zamówienia.

8.5. Zwrot niewykorzystanych środków z Konta PrePaid następuje po rozwiązaniu Umowy i usunięciu Konta przez Użytkownika na wskazany przez niego w Panelu Klienta rachunek bankowy.9. FAKTURY
 

9.1. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie mu faktur elektronicznych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (e-Faktura).

9.2. Brak zgody Użytkownika na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczny z rezygnacją z usług objętych Regulaminem.

9.3. Dostęp do e-Faktury Użytkownik otrzymuje po zalogowaniu w serwisie Boxfox z wykorzystaniem wcześniej przyznanego loginu i hasła.

9.4. Użytkownik może zmienić adres mailowy, na który mają być przesyłane faktury w formie elektronicznej w serwisie Boxfox.

9.5. Operator wystawiać będzie Użytkownikowi e-fakturę, w wysokości wynikającej z cennika.

9.6. W przypadku niepowiadomienia Operatora Boxfox  o zmianie adresu e-mail, e-Fakturę uważa się za skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres e-mail.

9.7. Doręczenie e-Faktury Użytkownikowi następuje z chwilą zamieszczenia jej przez Operatora na koncie Użytkownika w serwisie Boxfox – w zależności od ustawień: po złożeniu zlecenia lub na koniec miesiąca. 

9.8. Zaakceptowanie przez Użytkownika otrzymywania faktur w formie elektronicznej nie pozbawia Operatora prawa do wystawiania i przesyłania faktur oraz innych dokumentów w formie papierowej w sytuacji, gdy nie jest możliwe wystawienie i zamieszczenie e-Faktury w serwisie Boxfox z powodów technicznych.

9.9. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za utratę lub uszkodzenie danych przechowywanych w serwisie Boxfox.

9.10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności Operator nie odpowiada za szkody powstałe wskutek przekazania dostępu do serwisu Boxfox osobom nieuprawnionym.


10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

10.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące nienależytego funkcjonowania Serwisu Boxfox oraz usług Operatora. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Boxfox.pl pod adresem: https://www. boxfox.pl/reklamacja.


10.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, dane zlecającego (Użytkownika), adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta, numer zamówienia, numer listu przewozowego bądź inne dane pozwalające na identyfikację Usługi bądź inne dane określające działanie Operatora stanowiące przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację(powód reklamacji, opis zdarzenia), roszczenie.

10.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji przez Przewoźnika, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

10.4. Przewoźnik rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres e-mail przypisany do Konta, podany w trakcie logowania lub podany podczas zamawiania kuriera.

10.5. Użytkownik aby skorzystać z ubezpieczenia w Serwisie Boxfox ma obowiązek zaznaczyć w informacjach dodatkowych podczas zlecania usługi Operatorowi pole „Ubezpieczenie” oraz uzupełnić pole o wartość przesyłki.

10.6. Przesyłki zawierające jakiekolwiek przedmioty wyłączone z przewozu w Serwisie Boxfox patrz punkt 6. traktuje się jako niezgodne z Regulaminem i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń.

10.7. Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu środków, które otrzymał w ramach reklamacji (koszty usługi kurierskiej, odszkodowanie z tytułu zagubienia przesyłki lub innych okoliczności) w terminie do 7 dni od wezwania do zapłaty, jeśli przesyłka zostanie odnaleziona i doręczona do Odbiorcy lub Nadawcy).

 

Zagubienie przesyłki


Wymagane dokumenty:

- wypełnienie formularza reklamacyjnego,

- skan potwierdzenia nadania z podpisem kuriera, przekazania przesyłki kurierowi (dowód nadania przesyłki z podpisem kuriera)

- skan dokumentu potwierdzającego wartość wysyłanego towaru (faktura, paragon, umowa kupna/sprzedaży, itp.),

- wypełnienie oświadczenia/deklaracji Nadawcy/Zlecającego

-wypełnienie oświadczenia/deklaracji Odbiorcy

Na dole wszystkich dokumentów należy dodać zapis (Zgodne z oryginałem) i własnoręcznie się podpisać. Dodatkowo w przypadku firm wymagana jest pieczęć.

 

Uszkodzenie przesyłki

 

Wymagane dokumenty:

- wypełnienie formularza reklamacyjnego,

- skan potwierdzenia nadania z podpisem kuriera, przekazania przesyłki kurierowi (dowód nadania przesyłki z podpisem kuriera),

- skan protokołu szkody spisany w dniu doręczenia przesyłki(podpisany przez kuriera)

- skan dokumentu potwierdzającego wartość wysyłanego towaru (faktura, paragon, umowa kupna/sprzedaży, itp.),

- zdjęcia na których widać uszkodzenie przesyłki

- uszkodzona przesyłka (zawartość przesyłki/przedmioty stanowiące zawartość uszkodzonej przesyłki, oryginalne kartony wysyłkowe/opakowania, taśmy pakowe itd.) muszą być przechowywane i dostępne aż do całkowitego rozpatrzenia reklamacji. 

Na dole wszystkich dokumentów należy dodać zapis (Zgodne z oryginałem) i własnoręcznie się podpisać. Dodatkowo w przypadku firm wymagana jest pieczęć.

 

 

Opóźnienie odbioru/dostarczenia przesyłki oraz inne

 

Wymagane dokumenty:

- wypełnienie formularza reklamacyjnego,

- skan potwierdzenia nadania z podpisem kuriera, przekazania przesyłki kurierowi (dowód nadania przesyłki z podpisem kuriera)11. ROZWIĄZANIE UMOWY


11.1. Świadczenie Usług ma charakter bezterminowy. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres: kontakt@boxfox.pl (Wzór formularza odstąpienia od umowy, załącznik nr 1). W takim wypadku umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, jednak nie wcześniej niż do czasu wykonania Usługi Przewoźnika oraz definitywnego rozliczenia wykonania Usługi (w tym dokonania zapłaty na rzecz Operatora z tytułu wystawionych faktur).

11.2. W przypadku naruszania postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku zaległości w płatnościach na rzecz Operatora powyżej 30 dni, Operator może zablokować możliwość składania zleceń za pośrednictwem Konta lub Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.


12. GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY

 

12.1. Akcja Gwarancja Najniższej Ceny, zwana dalej Gwarancją jest akcją marketingową organizowaną przez Serwis Boxfox wyłącznie dla Klientów Serwisu. Gwarancja ma na celu oferowanie najniższych możliwych cen na przesyłki zagraniczne użytkownikom bez specjalnego cennika dla firm.

12.2. Aby skorzystać z Gwarancji, Użytkownik powinien wysłać informację na adres kontakt@boxfox.pl gdzie wskazuje konkurencyjną, taką samą ofertę w niższej cenie. Po uznaniu Gwarancji przez pracownika Serwisu Boxfox, Użytkownikowi zwracana jest różnica w cenie oraz przyznawany jest bonus w wysokości 10% kwoty po obniżce oferowanej przez serwis Boxfox.

12.3. Poprzez taką samą ofertę rozumie się:

a) Usługę nadania przesyłki zagranicznej do kraju na terenie UE.

b) Usługę wykonywaną przez tego samego Przewoźnika na identycznych warunkach.

c) Usługę wykonywaną w tym samym dniu, na podstawie ogólnego cennika i bez konieczności logowania.

d) Usługę nadania przesyłki standardowej (opakowanie standardowe), o kształcie prostopadłościanu.


13. POLITYKA PRZERW TECHNICZNYCH


Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Boxfox. Przy tak złożonym systemie informatycznym jak Serwis Boxfox mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Operator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Aby rozwijać Serwis Boxfox oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Operator dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE14.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich ochrony zawarte są w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik do Regulaminu. Z klauzulą informacyjną Użytkownik może się zapoznać przy rejestracji w Serwisie Boxfox lub w Polityce Prywatności.

14.2. Regulamin dostępny jest w Serwisie Boxfox, a także w stosunku do Użytkowników przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika, w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.

14.3. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Boxfox. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od poinformowania w sposób wskazany powyżej. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu może wypowiedzieć umowę z Operatorem na zasadach przewidzianych w punkcie 11.1. Usługa zlecona przed wejściem w życie zmian, zostanie wykonana na dotychczasowych zasadach.

14.4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu.

14.5. Wszelkie spory związane z Usługą będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.Załączniki:

Zał. nr 1 (Wzór formularza odstąpienia od umowy) - Formularz należy wypełnić i przesłać skanem w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Użytkownik: ..................................................................(imię, nazwisko/pełna nazw firmy oraz NIP firmy, adres, e-mail Użytkownika) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczeniu usług kurierskich w ramach Serwisu Boxfox.pl

 

.............................................................

(Podpis Użytkownika, data)

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x